Leveringsbetingelser

1.     Generelt

Nærværende salgs- og leveringbetingelser er gældende, såfremt de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende, medmindre CF-Lifting ApS skriftligt har accepteret dette.

2.     Tilbud

Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Accepteres tilbuddet ikke eller er accepten uoverensstemmende med tilbuddet, er CF-Lifting ApS fritstillet.

3.     Pris

Tilbudspriser er ekskl. moms, told og andre offentlige afgifter.

Indtil levering er CF-Lifting ApS berettiget til at ændre prisen med de evt. merudgifter, der måtte opstå som følge af ændringer i råvarepriserr, valutakurser, offentlige afgifter eller lønoverenskomster.

4.     Levering

Levering sker ab fabrik CF-Lifting ApS, medmindre andet er skriftligt aftalt. Eventuelle forsendelser sker for købers regning og risiko.

Køber kan ikke afvise dellevering.

Indtil levering tilhører godset CF-Lifting ApS uanset om det er tilvirket efter ønske fra køber.

CF-Lifting ApS kan udøve tilbageholdelsesret indtil betaling er sket.

5.     Force majeure

Force Majeure med ansvarsfrihed for sælger anses for opstået, såfremt følgende forhindrer aftalens opfyldelse eller gør denne urimeligt byrdefuld:

Arbejdskonflikter o. lign.

Brand, krig, forberedelser til krig.

Uroligheder, demonstrationer, offentlige rationeringer.

Mangel på el eller anden benyttet energi til frembringelse.

Varemangel/-forsinkelse af ovennævnte årsager.

Andre uregelmæssigheder, som CF-Lifting ApS ikke er herre over.

CF-Lifting ApS kan alene pådrages ansvar, såfremt det godtgøres, at der er udvist grov fejl eller forsømmelser fra firmaets side.

Ansvaret kan aldrig omfatte tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller indirekte tab.

6.     Betalingsbetingelser

Betaling sker netto kontant, medmindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling sker forrentning med 2% pr. påbegyndt måned.

Ved projekt salg skal der ske en forudbetaling på 20% af projektets tilbudssum senest 10 dage efter at tilbuddet er accepteret.

7.     Reklamationer

Køber skal straks ved modtagelsen kontrollere leverancer og uopholdeligt informere CF-Lifting ApS såfremt der er fejl eller mangler.

Sælgers forpligtelser vedrørende fejl og mangler bortfalder, såfremt køber ikke reklamerer inden 8 dage fra leveringsdatoen.

Fejl og mangler afhjælpes efter følgende principper:

   Mængdemæssige mangler afhjælpes snarest muligt af CF-Lifting ApS.

   Fejl i materialer og/eller ved fremstilling afhjælpes efter CF-Lifting ApS’s bestemmelse, enten i    

   form af ombytning af varen eller reparation.

   CF-Lifting ApS bestemmer, om afhjælpning skal udføres hos kunden eller ved returnering, og   

   afholder rimelige fragtudgifter i den henseende.

   Returnering og fremsendelse på ny til køber, sker for dennes risiko.

   Reklamation over en leverance berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for allerede       

   gennemførte leverancer.

Ansvaret for mangler kan ikke overstige et beløb, der er højere end fakturaprisen ekskl. moms for den fejl-/mangelbehæftede vare.

8.     Afgørelse af tvister

Alle tvister afgøres af dansk domstol og på grundlag af dansk lovgivning.